Daňová uznatelnost darů

Od 1.1.2014 byl pojem „dary“ v zákoně nahrazen pojmem „poskytnuté bezúplatné plnění“.

Pokud se nám chystáte finančně pomoci s provozem jesliček, kontaktujte mě, Bc. Michaelu Novákovou. Na základě darovací smlouvy stvrdíme kontrakt, a “poskytnutým beúplatným plněním” 🙂 si můžete snížit základ daně.
Potvrzení o poskytnutých darech pro daňové účely za rok 2018 budou vystaveny po připsání částky na účet spolku. Dárci si je mohou vyzvednout v Louskáčkových jesličkách.

Kontakt:
Bc. Michaela Nováková
tel.: 725 981 750
email: louskackovyjeslicky@gmail.com
č.ú. Louskáček z.s.: 2101348419/3030

Podmínky u fyzických osob:
Pokud jste dárce fyzická osoba (ať už jako zaměstnanec, nebo OSVČ), vztahuje se na Vás ustanovení § 15, odst. (1) Zákona o daních z příjmu. Záleží především na úhrnné výši bezúplatných plnění (tj. součtu „darů“ za celý kalendářní rok) a na výši Vašeho daňového základu. Bezúplatná plnění budou uznatelná, pokud jejich hodnota tvoří alespoň 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15% základu daně. Prakticky to znamená, že pokud jste dali dary v částce 1000,- Kč a více, nemusíte ověřovat, zda je to alespoň 2%, pouze ověříte, že úhrnná hodnota darů nepřesahuje 15% základu daně.  Potvrzení o bezúplatných plněních dokládáte jako přílohu pro Váš místně příslušný finanční úřad.
V případě, že jste darovali dar jako manželé ze společného majetku, máte na výběr ze dvou možností. Buď si dar odečte jeden z vás plnou měrou, nebo oba dva v poměru, na kterém se domluvíte. Neplatí, že byste si museli oba odečíst stejnou částku.
Odečitatelné položky jsou definovány v § 15 ZOD
Podmínky u právnických osob:
Pro dárce právnické osoby platí § 20 odst (8) Zákona o daních z příjmu, podle kterého si mohou uplatnit bezúplatné plnění od částky 2000,- Kč, max. do výše 10 % základu daně sníženého podle §34 Zákona o daních z příjmu. Opět se sčítají všechna bezúplatná plnění za daný kalendářní rok, ale každý jednotlivý dar musí být alespoň v hodnotě 2000,- Kč, k uplatnění darů dochází na základě předaných potvrzení o bezúplatných plněních (případně darovacích smluv).