Informace o zpracování Vašich osobních údajů

Poskytovatel 1: Louskáček z.s., IČO 06597025.

Poskytovatel 2: Bc. Michaelou Novákovou, IČO: 88598519.

Oba poskytovatelé služeb respektují zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V souladu s ustanovením článku 12 a 13 Nařízení GPDR svým zákazníkům – fyzickým osobám, kteří jsou ve smyslu článku 4 odst. 1 Nařízení, subjekty údajů a jejichž osobním údajům je tak ve smyslu a v režimu Nařízení poskytována ochrana, poskytuje následující informace, sdělení a poučení.

Správce dat

Za Louskáček z.s., který provozuje Louskáčkovy jesličky, a za služby, které poskytuje Bc. Michaela Nováková, Vaše osobní údaje zpracovává Bc. Michaela Nováková – předseda spolku Louskáček z.s., zakladatelka Louskáčkových jesliček, provozovatelka Kavárny Louskáček (vč. hlídání) a Lesního klubu Louskáček. 

Kontakt na Bc. Michaelu Novákovou: tel. číslo +420 725 981 750, e-mail: kavartnalouskacek@gmail.com.

Správce určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírá případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

“Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR.”

To znamená, že:

  •  budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb a plnění smlouvy – vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, korespondenční adresu, e-mail, telefon nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy 

Vedení účetnictví – vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Fotografie a video záznamy – během dne dokumentujeme práci s dětmi fotografiemi nebo videi. Fotografie a videa používáme v propagačních materiálech, především na webu. U těchto materiálů nikdy nezveřejňujeme jména účastníků. Pokud by zákonný zástupce dítěte nechtěl zveřejnit konkrítní fotografii nebo videozáznam i přesto, že podepsal souhlas s fotodokumentací, není problém obrátit se na nás na našich kontaktních údajích a o stažení záznamu zažádat. 

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim 3. strany.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to posyktovatelé následujících platforem a služeb:

  • iDoklad – aplikace pro fakturaci
  • Facebook – FB pixel
  • Google – Google Analytics

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: louskackovyjeslicky@gmail.cz

Máte právo na informace o zpracování osobních ůdajů, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování.

Máte právo na přenos námi shromažďovaných osobních údajů k jiné společnosti, pokud si to budete přát.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. 

Právo na výmaz (být zapomenut) a právo vznést námitku proti zpracování

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě máte právo vznést námitku proti zpracování, po níž omezíme zpracování těch údajů, které jsou předmětem uplatněné námitky. Tedy smažeme takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Právo na podání stížnosti u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s plánovanými akcemi a službami vám zasíláme, jste-li naším klientem na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud klientem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů zasláním e-mailu s žádostí o ukončení zasílání těchto sdělení.

Mlčenlivost

Dovolujeme si vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.